องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีปัาย 2565
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ

prakat2

 

 news2

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์โควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด