เลือกตั้งท้องถิ่น

Tourism

 news2

  

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดที่นี่

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ .pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์การขออนุมัติSuper User136 kB2882016-10-18 03:432016-10-18 03:43
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.การขอนุญาตSuper User464 kB3002015-12-03 08:252015-12-03 08:25
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะการขอนุญาตSuper User470 kB2742015-12-03 08:252015-12-03 08:25
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ .pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการขอนุญาตSuper User539 kB2722015-12-03 08:262015-12-03 08:26
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.pdf)การขอใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปการขอนุญาตSuper User478 kB2992015-12-03 08:262015-12-03 08:26
Download this file (การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน.pdf)การรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินกรมที่ดินSuper User97 kB12942016-04-07 09:262016-04-07 09:26
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1).pdf)การลงทะเบียนและการยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการการลงทะเบียนSuper User128 kB2342016-10-18 03:452016-10-18 03:45
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)การลงทะเบียนและการยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนSuper User135 kB2422016-10-18 03:452016-10-18 03:45
Download this file (การออกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ไม่มีหลักฐานที่ดิน).pdf)การออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ไม่มีหลักฐาน)กรมที่ดินSuper User90 kB2392016-04-07 09:282016-04-07 09:28
Download this file (คู่มือกองช่าง.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างคู่มือการปฏิบัติงานกองช่างSuper User317 kB57982016-03-23 03:442016-03-23 03:44
Download this file (จดทะเบียน กม ตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายSuper User311 kB2392016-06-01 10:212016-06-01 10:21
Download this file (จดทะเบียน บุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาSuper User299 kB2282016-06-01 10:222016-06-01 10:22
Download this file (จดทะเบียน หจก.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์Super User313 kB2372016-06-01 10:232016-06-01 10:23
Download this file (จดทะเบียน หุ้นส่วนสามัญ.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าSuper User302 kB2922016-06-01 10:242016-06-01 10:24
Download this file (ปป รายการ กม ตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศSuper User296 kB2402016-06-01 10:252016-06-01 10:25
Download this file (ปป รายการ หจก.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดSuper User313 kB2292016-06-01 10:262016-06-01 10:26
Download this file (ปป รายการ หุ้นส่วนสามัญ.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าSuper User298 kB2362016-06-01 10:272016-06-01 10:27
Download this file (สถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน สถานีน้ำมันSuper User306 kB2482016-06-01 10:192016-06-01 10:19
Download this file (ออกโฉนดที่ดิน รับรองการทำประโยชน์ (มีหลักฐานสำหรับที่ดิน).pdf)การออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (มีหลักฐาน)กรมที่ดินSuper User89 kB9422016-04-07 09:272016-04-07 09:27
Download this file (เลิกกิจการ บุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาSuper User305 kB2452016-06-01 10:282016-06-01 10:28
Download this file (เลิกกิจการ หจก.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดSuper User283 kB2412016-06-01 10:292016-06-01 10:29
Download this file (เลิกกิจการ หุ้นส่วนสามัญ.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าSuper User304 kB2652016-06-01 10:312016-06-01 10:31
Download this file (เลิกประกอบการ กม ตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศSuper User280 kB2402016-06-01 10:322016-06-01 10:32

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง