Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

เส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพืชสมุนไพร

p1


p2
โรงเรียนบ้านหนองเพชร ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพืชสมุนไพร

คลิกลิงค์เพื่อดูภาพกิจกรรม (นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเพชร)


โรงเรียนบ้านตะเคียน ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพืชสมุนไพร

คลิกลิงค์เพื่อดูภาพกิจกรรม (นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน)


โรงเรียนวัดบ้านรุน ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพืชสมุนไพร

คลิกลิงค์เพื่อดูภาพกิจกรรม (นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านรุน)


โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพืชสมุนไพร 

คลิกลิงค์เพื่อดูภาพกิจกรรม (นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ)

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566