วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลแห่งการเรียนรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรอินทรีย์

กลุ่มสตรีเข้มแข็ง คุณธรรม จริยธรรม ดำรงมั่นพันธกิจ (Mission)

 1.สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

3.ส่งเสริมและพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

4.พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

6.ประสาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

2.การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้ชีวิตประชาชน

3.การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่