Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

อำนาจหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง    ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  จะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่น  ของ อบต.  ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  ๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนี้

 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น

๕.๑.๑  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  (มาตรา  ๖๗  (๑))

๕.๑.๒  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร (มาตรา  ๖๘  (๑))

๕.๑.๓  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา  ๖๘  (๒))

๕.๑.๔  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา  ๖๘  (๓))

๕.๑.๕  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา  ๑๖  (๔))

๕.๑.๖  การสาธารณูปโภค (มาตรา  ๑๖  (๕))

ฯลฯ

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น

๕.๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  ๖๗  (๖))

๕.๒.๒  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา  ๖๗  (๓))

๕.๒.๓  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา  ๖๘  (๔))

๕.๒.๔  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  ๑๖  (๑๐))

๕.๒.๕  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา  ๑๖  (๒))

๕.๒.๖  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(มาตรา  ๑๖  (๕))

๕.๒.๗  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา  ๑๖  (๑๙)) 

ฯลฯ

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๓.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา  ๖๗  (๔))

๕.๓.๒  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา  ๖๘  (๘))

๕.๓.๓  การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘  (๑๓))

๕.๓.๔  จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  ๑๖  (๓))

๕.๓.๕  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา  ๑๖  (๑๗))

๕.๓.๖  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖  (๒๘))

ฯลฯ

 ๕.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๔.๑  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘  (๖))

๕.๔.๒  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘  (๕))

๕.๔.๓  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา ๖๘  (๗))

๕.๔.๔  ให้มีตลาด (มาตรา  ๖๘  (๑๐))

๕.๔.๕  การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘  (๑๒))

๕.๔.๖  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘  (๑๑))

๕.๔.๗  การส่งเสริม  การฝึกและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา  ๑๖  (๖))

๕.๔.๘  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา  ๑๖  (๗))

ฯลฯ

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๕.๑  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มาตรา  ๖๗  (๗))

๕.๕.๒  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ 

รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา  ๖๗  (๒))

๕.๕.๓  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา  ๑๗  (๑๒))

ฯลฯ

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๖.๑  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น  (มาตรา ๖๗  (๘))

๕.๖.๒  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา  ๖๗  (๕))

๕.๖.๓  การจัดการศึกษา (มาตรา  ๑๖  (๙))

๕.๖.๔  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(มาตรา  ๑๗  (๑๘)) 

ฯลฯ

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๗.๑  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา  ๔๕  (๓))

๕.๗.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗  (๙))

๕.๗.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา  ๑๖  (๑๖)) 

๕.๗.๔  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา  ๑๗  (๓))

๕.๗.๕  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗  (๑๖))

ฯลฯ

ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,  ๖๘  หมายถึง  พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๔๓

               (แก้ไขเพิ่มเติม)  ฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖

               มาตรา ๑๖, ๑๗  และ  ๔๕  หมายถึง  พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒

 ๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

 

๖.๑  ภารกิจหลัก

๖.๑.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจในชุมชน  และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้านเศรษฐกิจ

๖.๑.๒  ปรับปรุงสนับสนุนการศึกษาและจัดการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัยให้มีมาตรฐาน

ศึกษาสูง

๖.๑.๓  การพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๖.๑.๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน

๖.๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

ฯลฯ

 

๖.๒  ภารกิจรอง

๖.๒.๑  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

๖.๒.๒  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

๖.๒.๓  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

                   ๖.๒.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

ฯลฯ**********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566