Get Adobe Flash player

นโยบาย No Gift Policy

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”

****************************

                   โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้     หมดสิ้นไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

                   เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบล     บัวทองและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงจัดให้มีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร ,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ-งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง ปรากฏตามเอกสารแนบ

                   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

 

 

                                                  ธนวัฒน์  จากธนรัมย์ 

                                             (นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์)

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศ No gift 65.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง นโยบายNo Gift PolicySuper User66 kB1822022-02-23 03:362022-02-23 03:36

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่