มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

download

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง 

เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


   เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองจึงกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

 

1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  

             พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับทั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึงกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกาแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 

             ๑. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

             ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด

 

             ๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน

 

             ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

 

             ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน

 

             ๖. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนั้น

 

                   ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ

 

                   ๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

 

                   ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

 

             ๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน


2. มาตรการป้องกันการรับสินบน

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

             ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

 

             ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภาใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

             ๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

 

             ๔. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด

 

             ๕. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

 

             ๖. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองทันที

 

             ๗. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง และผู้เป็นส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง


 

3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)

 

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร ช่วยเหลือส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

 

          ๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

             ๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในกองคลัง ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

 

             ๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ใช้อำนาจในตำแหน่งที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน

 

             ๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองดำรงตำแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

         ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

 

             ๒.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น

 

             ๒.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

 

             ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

 

             ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ


 4. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู้รับบริการแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมีอำนาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนั้น

          ๑. กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

          ๒. กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีกาเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ


5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้

 

          ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล

 

          ๑.๑ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง www. buathong.go.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น

 

          ๑.๒ ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

 

          ๑.๓ สำนัก/กองต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

          . กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

 

          ๒.๑ .ให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้มีการรายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

          ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ

 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


ชาตรี  ท้าวพยุง

(นายชาตรี  ท้าวพยุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

 

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด