Get Adobe Flash player

O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น

plan2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 

ลิงค์ไฟล์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนยบบรหาร 2565re

O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อํานาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.อํานาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง อบต. และ

2.อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง

อบต. อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการ สาธารณที่ อบต. มีอํานาจหน้าที่จัดทํา สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ

1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทําในเขต อบต. ดังนี้

      (1) จัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก

      (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล ฝอยและสิ่ง                  ปฏิกูล

      (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

      (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

      (7) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น

      (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตาม                ความจําเป็นและสําคัญ

2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทําในเขต อบต. ดังนี้

      (1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

      (2) ให้มีการบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

      (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

      (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ'อนหย'อนใจ และสวนสาธารณะ

      (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

      (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

      (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

      (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

      (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

      (10) ให์มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

      (11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์

      (12) การท่องเที่ยว

      (13) การผังเมือง

        อํานาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอํานาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือ หน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดําเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต'อประชาชนในตําบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนําความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ดําเนินงานด้วย


อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

                   นอกจากอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตําบล และ อบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมี     อํานาจ หน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน(ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม มาตรา 16 แห'ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

   (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

   (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

   (5) การสาธารณูปการ

   (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

   (7) การพานิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   (9) การจัดการศึกษา

   (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

   (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น       (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

   (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   (14) การส่งเสริมการกีฬา

   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

   (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

   (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   (18) การจํากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน

   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม

   (25) การผังเมือง

   (26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

   (28) การควบคุมอาคาร

   (29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย

   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต. เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม อํานาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกําหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

       ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

        การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ คํานึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

O1 โครงสร้าง

โครงสรางองคกร 2565re

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด กอง หรือส่วนราชการ ที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับ ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว

                   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  จึงประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ดังนี้

 

1.ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

                   2.ระกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประกาศใช้เป็นต้นไป

                   3.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้

 

3.1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเกษตร งานบริหารสาธารณสุข งานการเจ้าหน้าที่ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีส่วนราชการภายในสำนักปลัด ดังนี้

3.1.1 งานบริหารงานทั่วไป

      3.1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

      3.1.3 งานนิติการ

      3.1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      3.1.5 งานส่งเสริมการเกษตร

3.1.6งานบริหารงานสาธารณสุข

3.1.7งานการเจ้าหน้าที่

 

3.2 กองคลัง

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้

 

3.2.1 งานการเงินและบัญชี

3.2.2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

3.2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

 

                      3.3 กองช่าง

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับการประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทำ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้

3.3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง

                          3.3.2 งานสาธารณูปโภค

                         

                      3.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชน และงานการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

3.5.1 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

          3.5.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

          3.5.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

3.5 กองสวัสดิการสังคม

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ   รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายมีส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

3.4.1 งานพัฒนาชุมชน

3.4.2 งานสังคมสงเคราะห์

3.4.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

                  3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน

มีงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน

 

การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               ประกาศ ณ วันที่  มิถุนายน พ.ศ. 2564      

                                               ชาตรี  ท้าวพยุง

                                                (นายชาตรี   ท้าวพยุง)

                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่