Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เดือน / ปี จำนวนเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
ตุลาคม 2563 - - -
พฤศจิกายน 2563 - - -
ธันวาคม 2563 - - -
มกราคม 2564 - - -
กุมภาพันธ์ 2564 - - -
มีนาคม 2564 - - -
เมษายน 2564  -  -  -
พฤษภาคม 2564  -  -  -
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566