Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก อาสาบริบาล (รอบที่ 2) Written by Super User 20
ประกาศขยายระยะเวลาอาสาบริบาล 2563 Written by Super User 15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาบริบาล 2563 Written by Super User 13
>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง Written by Super User 23
>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Written by Super User 27
>>การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ Written by Super User 18
ประกาศแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 Written by Super User 23
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 2563 Written by Super User 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 Written by Super User 54
ความพึงพอใจ 2562 Written by Super User 82

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม