Display # 
Title Author Hits
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Written by Super User 25
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Super User 19
การประเมินความเสี่ยง (ควบคุมภายใน) Written by Super User 27
สถิติผู้มารับบริการ Written by Super User 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเชิดชัย-บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 10 Written by Super User 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้าง คสล งบอุดหนุน 2 ล้านบาท Written by Super User 117
กฎหมายท้องถิ่น Written by Super User 28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเชิดชัย-บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ Written by Super User 334
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ ครั้งที่ 2 ปี 2564 Written by Super User 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 241

Subcategories

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต