Display # 
Title Author Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Written by Super User 80
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2564 Written by Super User 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Written by Super User 126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก อาสาบริบาล (รอบที่ 2) Written by Super User 166
ประกาศขยายระยะเวลาอาสาบริบาล 2563 Written by Super User 152
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาบริบาล 2563 Written by Super User 153
>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง Written by Super User 157
>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Written by Super User 178
>>การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ Written by Super User 167

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต