E -Service

1. ยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด (ออนไลน์)


2. ยื่นแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ออนไลน์)


3. ยื่นแบบแจ้งซ่อม (ออนไลน์)


4. แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19 (ออนไลน์)