ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก อาสาบริบาล (รอบที่ 2)

 

 

 krut

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

----------------------

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

 1. 1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

003

นางสาวกฤฏิยาณี พันธ์ศรี

 

 1. 2.วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

 1. 3.วิธีการสอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 1. 4.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตน ดังนี้

 1. 1)การแต่งกาย ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่ง
 2. 2)ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
 3. 3)รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง
 4. 4)เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามที่กำหนดไว้
 5. 5)ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนไม่น้อยกว่า 30 นาที
 6. 6)ผู้ใดไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

7) ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเองก่อนวันสอบคัดเลือก หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หรือโทรศัพท์       0 4411 0700 หรือ 09 4530 0131 ในวันและเวลาราชการ

5.เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า       ร้อยละ 60

6.การประกาศผล

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง หรือwww.buathong.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาจ้างตามที่ผ่านการเลือกสรรหรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศขยายระยะเวลาอาสาบริบาล 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน  กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2563 นั้น

          เนื่องจากผู้มาสมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนอัตราที่กำหนด จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

........

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาบริบาล 2563

              ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ฉบับนี้

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม