ประมวลภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2561

20180528 102813 20180528 142834 20180531 143845 20180615 092610 1534651357531 S  4874385 พนยง ศพด 180926 0006 ม 11 2

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง