Get Adobe Flash player

การปราบปรามการทุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

 

  1. 1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
  2. 2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  3. 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
  4. 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมตำบลบัวทอง
  5. 5.กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

 

  

                     

                         ชาตรี  ท้าวพยุง

 

 

 

(นายชาตรี ท้าวพยุง)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

*************************************************


ค่านิยมสร้างสรรค์ ของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

................................................................................

1. กล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


11201

 *************************************************************************************************


วัฒนธรรมองค์กร 

วฒนธรรมองคกรre

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (e planNACC.rar)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User769 kB632021-07-20 09:542021-07-20 09:54
Download this file (คำนำ สารบัญ.pdf)แผนปฏิบัติการคำนำ สารบัญSuper User128 kB3372018-11-13 09:172018-11-13 09:17
Download this file (คำสั่งคณะทำงาน.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะทำงานSuper User257 kB3152018-11-13 09:172018-11-13 09:17
Download this file (ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf)ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ Super User249 kB1842020-07-14 03:282020-07-14 03:28
Download this file (ปปช รายงาน 6 เดือน.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)Super User371 kB1012021-04-21 06:432021-04-21 06:43
Download this file (ประกาศคุณธรรม 2563.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสSuper User112 kB1852020-07-13 04:512020-07-13 04:51
Download this file (รายงานการควบคุมภายใน 63.pdf)รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User32684 kB1382021-03-30 03:042021-03-30 03:04
Download this file (รายงานตรวจสอบภายใน 2563.pdf)รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2Super User7479 kB7812020-07-14 03:382020-07-14 03:38
Download this file (วัฒนธรรมองค์กร.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Super User282 kB1902020-07-14 03:252020-07-14 03:25
Download this file (แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2561.rar)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 - 2564Super User2359 kB3052019-06-27 03:362019-06-27 03:36

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด