ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก อาสาบริบาล (รอบที่ 2)

 

 

 krut

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

----------------------

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

  1. 1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

003

นางสาวกฤฏิยาณี พันธ์ศรี

 

  1. 2.วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

  1. 3.วิธีการสอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

  1. 4.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตน ดังนี้

  1. 1)การแต่งกาย ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่ง
  2. 2)ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ มาแสดงตนในวันสอบคัดเลือกด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
  3. 3)รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง
  4. 4)เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามที่กำหนดไว้
  5. 5)ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนไม่น้อยกว่า 30 นาที
  6. 6)ผู้ใดไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

7) ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเองก่อนวันสอบคัดเลือก หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หรือโทรศัพท์       0 4411 0700 หรือ 09 4530 0131 ในวันและเวลาราชการ

5.เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า       ร้อยละ 60

6.การประกาศผล

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง หรือwww.buathong.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาจ้างตามที่ผ่านการเลือกสรรหรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ 2 แผ่น2.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นตามประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร (หน้าที่ 2)Super User149 kB1632020-09-09 04:012020-09-09 04:01
Download this file (ประกาศผู้มีสิทธิสอบบริบาล รอบ2.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นตามประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครSuper User202 kB1902020-09-09 04:002020-09-09 04:00

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด