ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  ด้านการบริหารพื้นฐาน
  สภาพปัญหาของตำบล
  ข้อปฎิบัติ อบต.บัวทอง
  ศักยภาพของ อบต.บัวทอง
  คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  ส่วนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
  ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  พนักงานส่วนตำบล
  บทนำแผนการพัฒนาสามปี
  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  บัญชีโครงการพัฒนา
  รายละเอียดโครงการพัฒนา
  การจัดวางระบบควบคุมภายใน
  ศักยภาพของ อบต.บัวทอง
รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2547 ได้รับเงินรางวัล 1,700,000 บาท
 
รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2546 ได้รับเงินรางวัล 1,400,000 บ้าท
 
รางวัลที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2551 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท
 
รางวัลที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี 2547 ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท
 
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2547 - ปี 2551
 
รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2551 ได้รับเงินรางวัล 132,000 บาท
 
                 .......................................................................................................
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประกวดราคา/สอบราคา | กิจกรรมของเรา | กระดานถาม - ตอบ | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร./โทรสาร 0-4478-1026
>>>